Basic Happy Birthday Banner
Basic Happy Birthday Banner
Basic Happy Birthday Banner

Basic Happy Birthday Banner

Pre-stitched gold foil “HAPPY BIRTHDAY”. 2½ ft long.